Ett folk som är annorlunda

Ett folk som är annorlunda

Gemenskap, samförstånd och enhet. Det är vackra ord som rätt tillämpade ger styrka och framgång. Men som när de används på fel sätt försvagar och passiviserar. När Israels folk skulle inta det utlovade landet efter 40 år i öknen var Guds tydliga budskap att man inte skulle lockas att följa de folks seder vars land man nu kom till. Man skulle inte fråga efter deras gudar eller dyrka Gud på samma sätt som de andra folken dyrkade sina gudar, 5 Mosebok 12:29-31. Lägg märke till att det inte bara var en varning för avgudadyrkan som sådan utan att man inte heller skulle ta efter dessa folks sätt att dyrka sina gudar i sin egen Gudsdyrkan. Gud sa dessutom: ”Allt som jag befaller er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga något till det och inte ta något därifrån” (5 Mosebok 12:32). Det gällde då. Och det gäller nu.

Guds ord är tydligt. Det behöver inte tolkas. Det som står där får vi och kan vi tro på. Vi behöver inte förstå allt, men vi behöver tro allt. Det är skillnad. I försöken att förstå varför det ena eller andra står skrivet ligger steget till invändningar nära, tillsammans med efterföljande tvivel grundade på vad vi själva anser vara rimligt. Men så fungerar inte det kristna livet. Det grundar sig på tro – tro på vad Gud sagt genom sina tjänare i sitt Ord. När vi tar det till oss upplever vi dess upplysande kraft. Tvivlen och ifrågasättandena skingras och ersätts av det gudomliga ljuset. Det leder till en levande gemenskap med Gud – och med andra som gjort samma upplevelse. Det blir en gemenskap som är grundad på Sanningen. Den gemenskapen är inte byggd på mänsklig grund. Den är heller inte styrd av beslut som fattats av människor.

Guds folk är annorlunda – nu som förr. De har inget behov av att vara som den värld de är uttagna ifrån varken i fråga om värderingar eller beteenden. Det gäller också när evangelium förkunnas. Guds ords sanningar passar dåligt ihop med form och stil kopierade från profana sammanhang. Det kristna budskapet blir inte lättare att ta till sig på det sättet. Tvärtom. I Romarbrevet 12:2 läser vi: ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom” Det är i gemenskapen med Gud och genom Ordets förvandlande kraft vi blir segervinnare och Guds rike får framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *