Tro som besegrar världen

Bibeln säger: ”… allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro” (1 Johannes brev 5:4). Det är vad som står i Bibeln som är avgörande. Så är det därför att Bibeln är Guds ord. Där har Gud genom sina tjänare låtit sin vilja bli nedskriven. Det är sanningens ord. ”Summan av ditt ord är sanning”, står det i Psaltaren 119:160. Det är genom tron på detta ord som vi får vishet och klarhet.

”Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd”, står det i Ordspråksboken 9:10. Tron är den förbindelselänk som ger oss kontakt med den levande Guden. Den enda. I Hebreerbrevet 11:6 står det att det är omöjligt att behaga Gud utan tro och: att ”den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.”

Tron är en annan nivå än den vi vanligtvis rör oss på. I vår tankevärld styrs vi av vad vi fått lära oss är rimligt utifrån de förhållanden och förutsättningar som råder. Tron sträcker sig längre än till vad dessa påståenden slår fast. Eftersom det är Gud som skapat allt är också förutsättningarna underställda hans makt. ”Vår Gud är i himlen, han gör allt han vill” (Psaltaren 115:3). Det är därför det sker under, det är därför det som ser omöjligt ut ändå är möjligt, det är därför vi upplever övernaturliga ingripanden som inte har någon förklaring som tilltalar förnuftet. ”Allt är möjligt för den som tror”, sa Jesus (Markus ev. 9:23). Men det är viktigt understryka att tron inte har att göra med något man lär in eller tränar upp. Den kommer inte genom någon sorts teknik man lär sig. Den ska inte förväxlas med principer och kunskap. Tron är en inte en kraftsamling av egna förmågor; den är en gudomlig kraft som lyfter oss från de begränsningar som annars råder. Och den kommer genom att ta emot Guds ord. Tron kommer av predikan och predikan genom Kristi ord, står det i Romarbrevet 10:17.

Tvärtemot det mänskliga och förnuftsmässiga tänkandet så är det tron som ökar insikten och förståelsen. I Hebreerbrevet 11:3 står det: ”Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt”. Otron visar sig ibland obefogat självsäker. Men att inte tro är inte en normal grund att stå på. Det är ingen grund alls. Och att hålla fast vid något som inte har någon grund är knappast något att vara stolt över. Där otron och förnekelsen råder frodas förvillelsen och okunskapen insvept i föreställningen att man är upplyst och medveten. Denna förmätna inställning kallar Bibeln för dårskap. ”De påstod att de var visa, men de blev dårar” (Romarbrevet 1:22).

Den materialistiska världsåskådningen är en dyster historia. Försöken att hålla fast enbart vid vad man kan se, känna, mäta och registrera med sina sinnen eller instrument är att skygga för verkligheten och bygga en egen värld utan hopp och utan mening. Det finns ingenting överlägset i det. Tvärtom är det något ynkligt och på samma gång omotiverat uppblåst över det som proklameras vara fakta i den världsbild som bygger på gudsförnekelse. Det är en förlorarnas värld, där det fattas både fakta och mening och där det inte heller finns något bestående.

Guds ord är grunden för tron. Och vad beträffar det som är bestående säger Jesus: ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå” (Lukas ev. 21:33). Det är vad Gud sagt som gäller: Det är hans ord som består. Tron på detta ord är den seger som besegrat världen, 1 Johannes brev 5:4. ”Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?” (1 Johannes brev 5:5). Det är genom tron på Jesus som vi befinner oss i segerställning.

I trons värld är det inte majoriteten som segrar. Där handlar det om att hålla sig till sanningen. Och sanningen finner vi i Guds ord. Kom ihåg: som Guds folk är vi på den segrande sidan, även om det ur ett världsligt perspektiv inte ser så ut. Men verkligheten är att vi som Guds folk är utkallade ur världen och insatta i Guds rike, i det rike som segrar och kommer att bestå för evigt.

”Världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1 Johannes brev 2:17). Vår kallelse är att förkunna Guds rike så att människor kommer till tro och räddas för evigheten. Allt annat kommer i andra hand.

I Hebreerbrevet 11 läser vi om de människor som genom tron upplevde gudomliga mirakel på olika sätt. Vi läser om Noa som på Guds befallning byggde en ark för att rädda sin familj och att han dessutom genom tron blev världen till dom. Vi läser om Abraham som trodde vad Gud sagt och handlade enligt hans ord, vilket gjorde att Guds löften till honom uppfylldes och blev till välsignelse, inte endast för honom själv utan för oss alla. Vi läser om Mose som i tro vägrade att kallas Faraos dotterson och som valde gemenskapen med Guds folk i stället för en kortvarig njutning av synden. Dessa exempel visar att det var tron på Gud som gav seger och förvandlade de omöjliga förutsättningarna till gudomliga möjligheter och förverkligade Guds plan för enskilda människor och ett helt folk.

Tron gör oss till segervinnare, inte genom vad vi själva åstadkommer men genom Guds kraft som verkar i oss. Det är också viktigt inse att trons kraft inte verkar genom yttre manifestationer, uttalanden, och proklamationer. Tron är den gudomliga kraft som öppnar våra ögon för vad Gud kan och vill göra. Den har inte heller att göra med en envis kamp för att trumfa igenom sin egen vilja utan är en förtröstansfull vila i att allt är möjligt för Gud.

Res dig upp i frimodighet. Tro att det Gud sagt i sitt ord är vad som gäller, inte vad du känner eller vad andra påstår och inte vad otrons och förnekelsens förespråkare hävdar. Genom tron på Jesus är du på den segrande sidan. Tron på honom leder dig vidare och bryter ned begränsningarnas murar. I 2 Korintierbrevet 10:3-5 läser vi: ”För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud”. Det är en oövervinnerlig kraft i tron på Jesus. Det är en position på orubblig grund som besegrar världen. I 1 Johannes brev 4:4 står det: ”Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem (som inte är av Gud), för han som är i er är större än den som är i världen.” Det är verkligheten för dig som tror på Jesus. ”Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1 Johannes brev 2:17). Låt Guds ord vara grunden för din tro. Det gör dig till en övervinnare ledd av Gud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *