När Ordet får liv

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord” Så inleds Första Johannes brev kapitel 1. Det är en beskrivning av upplevelsen i mötet och gemenskapen med Jesus. Samme Johannes återger i Johannesevangeliet hur allt blev till genom Jesus och att ingenting blev till utan honom. ”I honom var liv, och livet var människornas ljus”, står det i vers 4.

I Hebreerbrevet 1:2 läser vi att universum skapats genom Jesus och att han bär allt med sitt mäktiga ord. Det är detta Ord som gett oss liv.

Det är när Ordet får liv som dess inneboende kraft blir uppenbar. Och det är det som är det viktiga. Vi kan lära oss allting och bli mättade av kunskap, men upplever vi inte Ordets kraft förblir Ordet förseglat. Kunskapen förvandlar inte. Det går att fortsätta livet som vanligt oavsett mängden kunskap. Den lägger sig på hög och ger bara näring åt självbelåtenheten. Men, ”När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor”, står det i Psaltaren 119:130. Åt enkla människor. Ja, ”Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?” (1 Korintierbrevet 1:20). För ”När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror”, står det i följande vers.

Vi har en överdriven tro på mänskligt kunnande och kända personer. Det är en felinriktad respekt grundad på föreställningen att om man är upphöjd av människor så är man trovärdig. Det är precis tvärtemot Bibelns beskrivning av vilka Gud väljer. Där står att Gud utvalde det som för världen var dåraktigt ”för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud” (vers 27-29 i samma kapitel). Det är den livgivande kraften i Ordet vi behöver. Inte människors tolkningar och (bort)förklaringar.

När Ordets kraft verkar sker under. Samma skapande kraft verkar som när Gud talade och allt blev till. I Jakobs brev 1:18 står: ”I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord.” Vi är nya skapelser pånyttfödda genom Ordets kraft.

Vad hände den första Julnatten? Jo, Ordet fick liv. Det Gud beslutat sedan före tiden hade nu blivit verklighet. Vem hade kunnat ana att just den natten skulle världshistoriens, ja evighetens, största händelse äga rum? Guds Son skulle födas i ett stall. Världens Frälsare skulle nu träda in i världen. I Johannes ev. 1:14 står det: ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning”. Vi kan inte med våra ord förklara den fulla innebörden i detta. Men vi kan tro vad som står skrivet och få del av ordens verklighet. Det är en gudomlig härlighet i Ordet. Guds ljus strålar ut därifrån. Därför är det också viktigt att tro vad som står skrivet där och att låta dess budskap verka i oss och leda oss. Vi har ingen befogenhet att analysera Guds ord och ifrågasätta vad som står och om det eller det är avsett för vår tid. Det är Gud som gett oss sitt ord. Han är Skaparen och den som ger liv. Därför är hans ord ofelbart!

Vi har fötts på nytt genom sanningens ord, citerade vi nyss. ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord”, står det i 2 Korintierbrevet 5:17-19. Bibelns ord är sanning och det är verkligt.

När Gud talar sker det som han sagt. När profeten Elia gömt sig vid bäcken Kerit, som Herren sagt till honom att han skulle göra, står det att Gud befallt korparna att ge honom att äta där, 1 Kungaboken 17:4. I vers 6 läser vi sedan: ”Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen, och han drack ur bäcken.” Guds makt är obegränsad. ”Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och i alla djup”, står det i Psaltaren 135:6. Den gången talade han till korparna och de fick utföra vad Gud sagt. När Jona hade kastats överbord till följd av sin ovilja att gå till staden Nineve på Guds uppdrag läser vi att ”Herren sände en stor fisk som slukade Jona” (Jona 2:1). Sedan står det i vers 11: ”Herren talade till fisken, och den kastade upp Jona på torra land.” Åter verkade Ordet. Hos Gud är makten att styra över allt: människor, djur, väder. I Lukas evangelium 8:23-27 läser vi om när Jesus var med lärjungarna i båten och en stormvind kom ner över sjön. Då talade Jesus strängt till vinden och vågorna och det blev stilla. Lärjungarna förundrades och sa: ”Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom!”

När vi läser om Herrens gärningar och makten bakom de ord han talar stärks vår tro på att för Gud är allting möjligt. Det finns inga begränsningar för honom. Och i Psaltaren 145:18 står det att ”Herren är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning.” Vem skulle inte tro vad denne ende sanne Gud har sagt? Argumentet att de som fått nedteckna vad som står skrivet skulle vara påverkade av såväl sin egen personlighet som den tid de levde i håller inte. Skulle inte den Gud som ”kallar på det som inte är till som om det var till” (Romarbrevet 4:17) ha makten att låta sitt ord bevaras!

Daniel prisade Gud efter att Nebukadnessars dröm och dess uttydning blivit uppenbarad för honom och sa: ”Lovat är Guds namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd…” (Daniel 2:20-21). Om Farao säger Gud: ”Just därför lät jag dig uppstå, för att visa dig min makt och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden” (2 Mosebok 9:16). Människors makt är inte större än vad Gud tillåter. ”Kungens tankar är som vattenflöden i Herrens hand, han leder dem vart han vill” (Ordspråksboken 21:1).

Vi ska inte låta något eller någon få oss att tvivla på Ordets tillförlitlighet och dess gudomliga ursprung. Och inte heller på den kraft som finns däri. I Lukas ev. 24:45 står det att Jesus öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod Skrifterna. Och i Johannes ev. 15:3 säger Jesus: ”Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er”. Ordet som Jesus talade utförde något i lärjungarnas liv. Det var inte teori utan verklighet. Det var annorlunda med de skriftlärda och fariséerna. De visste allt men själva livet i Skrifterna var inte uppenbarat för dem. Den teoretiska kunskapen öppnade inte deras sinnen för vad som stod skrivet. Därför såg man heller inte vem Jesus var. Vi behöver öppnade sinnen så att vi ser och upplever härligheten i Ordet. Vi behöver den helige Andes ljus över det vi läser, så att vi blir berörda av Ordets kraft. ”Bokstaven dödar, men Anden ger liv”, står det i 2 Korintierbrevet 3:6. Och i Hebreerbrevet 4:12 läser vi att ”Guds ord är levande…” När Guds ord verkar sker under. ”Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång” (Psaltaren 107:20).

I Matteus ev. 8:16 står det att Jesus drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. Vi är kallade att förkunna Guds ord. Jesus sa: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen…” (Markus ev. 16:15). I vers 20 står det att lärjungarna gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Och så fortsätter det. Ordets kraft tar inte slut. ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå”, sa Jesus (Matteus ev. 24:35). I Johannes ev. 14:12 säger han: ”Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern”. Löftet Jesus gav var: ”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matteus ev. 28:20).

Låt Guds ord vara auktoriteten i ditt liv. Tro det och det kommer att ge dig ljus, klarhet och ledning. För i Ordet är liv – gudomligt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *