Tron är nyckeln till de andliga verkligheterna

Många inser att det man kan uppleva genom pengar, nöjen, karriär, m.m. inte räcker för att livet ska få sin fulla mening. Det måste finnas något mer, en djupare mening med tillvaron. Självklart är det så. Tillvaron är ingen slump. Det vi ser och kan förstå är inte allt. Det finns en osynlig värld, en evig. Men svaren på frågorna om dessa okända ting finner man inte i mystik och andlighet i sig. Det finns mycket i den andliga världen och det finns många som står beredda med svar på hur och vad man ska göra för att hitta rätt.

I Bibeln ser vi att det finns en Gud som skapat allt och som har en plan för skapelsen och för människan. Det är i gemenskap med honom som tillvaron får mening och livet sitt rätta värde. Vi kommer i förbindelse med honom som låtit oss födas här på jorden för den särskilda plan han har för var och en av oss. Förbindelselänken till gemenskap med Gud är tro – tro på Jesus. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, sa Jesus (Joh. 14:6). I Hebr. 11:6 står det: ”Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom”. Det är inte kunskap som ger oss tro. Inte heller gärningar. Tron grundar sig heller inte på det vi kallar bevis. Den skapas när vi lyssnar till Guds Ord. Vi läser i Rom. 10:17 att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Ordet är inte skilt från tron. Det är Ordet som ger tro. Och det finns inget annat än tron som gör att vi kan komma i kontakt med Gud. När tron verkar sätter den oss i förbindelse med den andliga världens krafter. Då lyfts vi från våra föreställningar om vad som är rimligt, vad som är möjligt och vad vårt förnuft säger oss. Jesus sa: ”Allt är möjligt för den som tror” (Mark. 9:23). Tänk att vi här och nu får leva i den vetskapen att Gud som skapat allt verkar i oss. Det står att ”det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske” (Fil. 2:13). Det är inte mängden undervisning som ökar tron, inte heller handlar det om att offra eller på annat sätt göra så mycket som möjligt. Det kan tvärtom vara så att dessa saker ersätter tron med regler, former, och beteenden som inte alls har sitt ursprung i den levande gudstro som föds genom Ordet utan grundar sig på vad man själv eller andra kommit fram till. Sådant leder inte till att vi upplever de andliga verkligheterna. När det vi kallar tro fastnar i inlärda sätt att göra och bekänna blir tron ett självarbete. När det inträffar blir det vi önskar och söker efter beroende av om vi kan uppfylla de krav vi har fått lära oss att ställa för att nå fram. Men då handlar det inte längre om tro utan om gärningar, fast vi fortfarande kallar det tro. Om vi fortsätter att hålla fast vid det här självarbetet hindras vi att ta emot det som verkligen är tro, den vi får genom att Guds Ord verkar i oss. För tro handlar inte om att förtjäna utan om att ta emot. Det är de andliga verkligheterna vi behöver uppleva. Det är den andliga utrustningen vi behöver för att vara i tjänst för Gud. Vi representerar ju inte varken oss själva eller något människor byggt. Vi är Guds representanter, hans ambassadörer, ljus satta här i världen för att förkunna Guds rike och visa vägen till Gud. Det står i 2 Kor. 4:6 att ”Gud som sade ‘Ljus ska lysa ur mörkret’, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.” Paulus frågade: ”Fick ni Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro” (Gal. 3:2). Av sammanhanget förstår vi att svaret var givet: det var genom att lyssna i tro. Tänk om vi kunde lära oss det här, att allt i det andliga livet tas emot genom tron. Det handlar inte om inlärning och träning. Det är inte genom kunskap, teori eller teknik vi kommer i kontakt med den andliga världens verkligheter. Det är nu som på Bibelns tid genom att lyssna i tro på vad Gud talar. I en tid som denna, när man gärna litar på mänsklig kapacitet och det handlar om information och kommunikation bör vi vara medvetna om att dessa saker i sig inte ger vad som behövs i Guds tjänst. Vi har ingenting att lära av vad man håller på med i profana sammanhang. Evangelium når inte fram mer effektivt genom att man använder sig av en eller annan teknik man kommit fram till där. Människor blir inte berörda av gudomlig kraft och påverkas inte till ett behov av omvändelse för att man använder sig av något som är gångbart i världen. Tro är inte att arbeta i egen kraft på något område. Tro är att lyssna till, ta emot och handla på Guds Ord. Vi läser i Rom. 3:23: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.” Tron gör slut på de egna ansträngningarna. Alla försök, alla föresatser, allt som har att göra med vad vi kan göra, alla religiösa föreställningar, alla måsten, alla ambitioner, eller allt vi avstår och avsäger oss. För ingenting av detta gör att vi får kontakt med de andliga verkligheterna. De är bara ersättningar som, i stället för att dra oss närmare Gud och öppna för hans livgivande flöden, binder oss i träldom, egenarbete och misslyckanden. Genom tron blir allt möjligt, därför att tron vänder bort blicken från oss själva och riktar den mot Gud, alltings skapare och uppehållare. Hur skulle då någonting längre vara omöjligt! Nej, det är där hemligheten ligger: att tro och öppna för Gud så att han får verka i och genom oss. Regler, riter, ritualer, mänskliga påbud, kyrkliga påfund kan ge intryck av att föra oss närmare Gud, men dessa ting kan i stället bli hinder för att uppleva de andliga verkligheterna. Andras upplevelser och erfarenheter skapar heller inte tro. Förkunnelse som talar om vad han eller hon gjorde och vad som då hände ger inte tro. Tron kommer inte av att följa andras exempel; tron kommer enbart genom Guds ord. Det bör vi komma ihåg. Risken är annars att vi bygger på något som inte vilar på Ordet. Och att hålla fast vid något annat blir en kamp som leder till besvikelse och misslyckanden. Öppna för Ordets kraft. Låt dess liv flöda in i dig och upplev vad Gud har i beredskap. Då växer din tro. Du upplever befrielse från både dina egna och andras föreställningar om vad som måste till och vad som måste göras. Hela tillvaron blir förvandlad. Du ser Guds obegränsade möjligheter och hans kraft. Det blir ett annat liv, ett nytt liv, där Gud verkar i dig genom den helige Ande och du får vandra i ljus och klarhet. Guds vilja sker i och genom dig och ditt liv får sin fulla mening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *