Ge ordet plats

Ge Ordet plats

Gud talar till oss genom sitt Ord, Bibeln. Det människor fått nedteckna är inspirerat av Guds Ande. Därför kan vi aldrig ta lätt på det skrivna. Vi kan heller aldrig sätta oss över Ordet med förklaringen att det skrevs för en speciell tid, i en annan kultur och av människor som var präglade av sin samtids traditioner. Det gäller oavsett vem som fått uppdraget att skriva. Eftersom Ordet är inspirerat av den helige Ande är det inte något man ifrågasätter eller försöker ändra innebörden i. ”Guds ord är levande”, står det i Hebr. 4:12. Det verkar i oss och leder oss och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar, står det sedan. I Bibeln får vi veta vad som är Guds vilja. Guds ord ger oss det ljus som gör att vi ser klart och kan göra rätta bedömningar och fatta rätta beslut. ”Herrens bud är klart, det ger ljus åt ögonen”, läser vi i Ps.19:9. Genom det får vi en stabil grund på vilken vi kan stå fasta oberoende av vilka idéer och värderingar som kommer och går. Utan Ordet skulle vi över huvud taget inte existera. ”Gud sade” och det blev, läser vi gång på gång i skapelseberättelsen, 1 Mos. 1. Gud talade sitt Ord och världen skapades. I Hebr. 1:3 läser vi om hur allt bärs av Ordet: ”Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord.” När vi ger plats åt detta levande Ord öppnar vi för den andliga utrustning och de övernaturliga ingripanden Gud har i beredskap, både för oss personligen och i det kristna arbetet. Den enda grunden för framgång i andlig bemärkelse är Guds ord. Det finns ingenting som kan ersätta den kraft som är i Guds ord. Genom Guds ord blir vi födda på nytt. ”I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord”, står det i Jak. 1:18. Det går ut liv, hälsa och kraft från Guds ord. Man säger ofta att tillvaron är så stressad, man ska hinna med så mycket och ta del av allt möjligt. Det gör att stillhet och eftertanke blir en sällsynt vara. Motsatsen möter vi i Jes. 30:15: ”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Det vore nyttigt att ibland ifrågasätta en del man anser sig tvungen använda tiden till. Ge i stället mer plats åt Ordet! Tro det och upplev dess kraft! Det är fyllt av härlighet.